Zamówienia publiczne w zakresie wyżywienia w szkołach od 1 września 2022 r. w związku ze zmianą ustawy Prawo oświatowe. Rejestr umów

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 1 września 2022 r. wejdzie w życie art. 106a ustawy Prawo oświatowe, w brzmieniu:
• Szkoła podstawowa, z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych, oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole.
• Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.
W oparciu o zmianę przepisów ustawy Prawo oświatowe (art. 106a) kierownik jednostki musi podjąć ważne rozstrzygnięcia, m.in. w zakresie organizacji wyżywienia (zakup usługi cateringowej czy produktów spożywczych do przygotowania posiłków) oraz sposobu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dla szkoły, czy przygotowane przez organ prowadzący dla kilku/wszystkich szkół podstawowych). Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy powyższe zagadnienia a uczestnicy otrzymają odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku ze wskazanymi zmianami w przepisach Prawa oświatowego, w kontekście zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie sposobów postępowania w zakresie zakupu usługi cateringowej lub produktów do zapewnienia uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia w przypadku gdy to szkoła samodzielnie przygotuje takie postępowanie lub też gdy postępowanie zostanie przygotowane i przeprowadzone „zbiorowo”, z dopuszczeniem składania ofert częściowych? 
• Uzyskanie wskazówek w zakresie takiego przygotowania umowy, która zapewniłaby możliwość zmiany cen składników mających wpływ na realizację zamówień w perspektywie kilkunastu miesięcy (dotyczy to postępowań o wartości poniżej 130 000 zł oraz tych objętych trybami zamówień publicznych). 
• Wskazanie w jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania w zakresie wyżywienia i na jakie regulacje prawne zwrócić uwagę.
• Uczestnicy otrzymają zestawienie aktów prawnych, prezentację w formacie pdf omawianą na szkoleniu, a także dodatkowe opracowania i informacje przygotowane przez prowadzącego szkolenie związane z omawianym zagadnieniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym – zmiany w roku 2022.
2. Podział sposobu postępowania w zależności od przedmiotu zamówienia i wartości zamówienia:
• Obliczenie wartości zamówienia zgodnie z ustawą PZP - sumowanie zamówień?
• Regulacje wewnętrzne – procedury nie objęte przepisami ustawy PZP („regulaminowe”).
• Ustawa PZP – tryby i możliwość ich zastosowania w przypadku wyżywienia.
• Zamówienie dla szkoły albo postępowanie realizowane przez organ prowadzący dla kilkunastu szkół. 
• Realizacja obowiązku przez kuchnię albo posiłki organizowane z zewnątrz. 
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania nie objętego trybami ustawy PZP (poniżej 130 000 zł):
• Regulacja wewnętrzna – na co zwrócić uwagę?
• Opis przedmiotu zamówienia i wymóg ustawy Prawo oświatowe- „jeden gorący posiłek w ciągu dnia”.
• Istotne elementy umowy, w szczególności wskaźniki waloryzacji przy sukcesywnym wzroście cen.
• Ogłoszenie, zaproszenie, warunki i wymagania, kryteria oceny ofert.
• Elektronizacja w prowadzonym postępowaniu - jak można usprawnić postępowanie? 
• Dokumentowanie postępowania. Obowiązek przygotowania sprawozdania z udzielonych zamówień.
4. Zamówienia publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 130 000 zł:
• Obliczenie wartości zamówienia – dodatkowa weryfikacja i możliwe zwolnienia.
• Wybór trybu postępowania.
• Przygotowanie SWZ, załączników i ogłoszenia o zamówienia w BZP. Na co zwrócić uwagę?
• Prowadzenie postępowania na przykładzie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1).
• Realizacja umowy – zmiany, aneksy.
• Raport z realizacji umowy.
• Obowiązki w trakcie realizacji umowy – punkty kluczowe.
• Sytuacje niedopuszczalne w realizacji umów w zamówieniach publicznych.
• Odbiór przedmiotu zamówienia.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Obowiązek przygotowania danych do rejestru umów o wartości powyżej 500 zł, prowadzonego przez Ministra Finansów do 1 lipca 2022 r.
6. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie. 
7. Panel dyskusyjny. Podsumowanie zajęć.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy urzędów gmin i miast, CUW-ów i ZEAS-ów odpowiedzialni za zamówienia publiczne oraz zadania oświatowe, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, członkowie komisji przetargowych, pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, w tym w weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji, budowaniu rozwiązań organizacyjnych czy w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk i trener w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo jest prowadzone nieprzerwanie od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 18 maja 2022 r.