• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatki motywacyjne dla pracowników socjalnych oraz podstawowe zasady zatrudniania pracowników w OPS i PCPR i innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z zatrudnieniem i organizacją pracy w jednostkach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dodatków motywacyjnych przyjętych przez Radę Ministrów w uchwałach z dnia 19.06.2024 r. Szkolenie obejmuje treści o charakterze ogólnym – jak kwestie zawierania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, aneksowania takich umów, treści regulaminów organizacyjnych i regulaminów pracy, ale także szczegółowe zagadnienia dotyczące bezpośrednio bieżących problemów, takich jak zasady i zakres weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym czy właśnie przyznania dodatków motywacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką stosowania przepisów prawa pracy oraz wdrożenia dodatków motywacyjnych w praktyce organów pomocy społecznej.
• Usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy ogólnej dotyczącej organizacji pracy i zatrudniania pracowników w jednostkach pomocy społecznej.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Charakter stosunku prawnego łączącego pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
• Umowa o pracę.
• Umowa cywilnoprawna.
• Praktyki i wolontariat.
2. Weryfikacja pracowników w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym – kogo dotyczy i w jakim zakresie?
3. Status prawny pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: stanowiska urzędnicze i nieurzędnicze.
4. Podstawa ustalenia wysokości wynagrodzenia w oparciu o kodeks pracy oraz akty wewnętrzne.
5. Dodatek motywacyjny – programy rządowe zostały przyjęte!
• Kto według programów ma prawo do dodatku?

• Charakter prawny dodatku.
• Zasady przyznawania dodatków.
• Aneks do umowy o pracę – czy jest potrzeby?
6. Organizacja pracy w organach pomocy społecznej.
7. Znaczenie procedur wewnętrznych w kontekście zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadrowi, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych. Arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej, autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Konsultant prawny ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 9 lipca 2024 r.