Postępowanie administracyjne w procedurach wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej -przepisy k.p.a. wraz z elektronizacją postępowań

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy szkolenie, podczas którego usystematyzują Państwo wiedzę w zakresie procedury administracyjnej, z uwzględnieniem dokonanych w ostatnim czasie zmian. Prowadząca, doświadczony szkoleniowiec dla administracji publicznej, a jednocześnie członek etatowy SKO, omówi dla Państwa w kontekście procedury wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in.: praktyczne stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawidłowego wszczynania postępowania, oceny właściwości organu, odpowiedniego doręczania pism i decyzji, umiejętności komunikacji ze stroną ubiegającą się o przyznanie świadczeń, zapewnienia jej gwarancji procesowych, właściwego formułowania protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania o przyznanie świadczeń, właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji z zakresu przyznawania lub odmowy przyznania świadczeń i nakładania opłat oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych w tym zakresie rozstrzygnięć administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie i wyjaśnienie praktycznego stosowania przepisów k.p.a. w obszarze wspierania rodziny.
• Przedstawienie wskazówek, które pozwolą na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. 
• Po szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie: 
- stosowania w codziennej praktyce orzeczniczej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
- odpowiedniego doręczania pism i decyzji i oceny prawnej czy doręczenie było skuteczne czy nieskuteczne i czy doręczone orzeczenia weszły do obrotu prawnego ,
- komunikacji ze stroną ubiegającą się o przyznanie świadczeń lub pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku z zapewnieniem jej gwarancji procesowych, 
- właściwego formułowania wezwań i protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania,
- właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych rozstrzygnięć administracyjnych,
- oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu i ich swobodnej oceny oraz różnej wagi poszczególnych dowodów,
- oceny konieczności zawieszenia postępowania administracyjnego w prowadzonej sprawie.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wskazanie praktycznego zastosowania w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego m.in. badanie stanu faktycznego art. 7 k.p.a., nierówność podmiotów w postępowaniu administracyjnym – organ a strona  postępowania. Jak stosować wytyczne wojewody, zarządzenia wójtów/burmistrzów/prezydentów by nie naruszyć zasady praworządności?
2. Najczęstsze naruszenia zasady pisemności, różnicowanie interesu strony i interesu społecznego przez miarkowanie pomocy lub jej odmowę, nowe brzmienie zasady pisemności wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych:
a. badanie czy występuje dany stan faktyczny sprawy, od którego ustawa uzależnia przyznanie pomocy oraz jakiego rodzaju świadczenie powinno być w danej sytuacji przyznane, 
b. prawidłowa realizacja zasady informowania stron postępowania i praktyczny wpływ na wynik postępowania, 
c. realizacja czynnego udziału strony w postępowaniu realizowana m.in. przez prawidłowe wszczęcie i prowadzenie postępowania,
d. zasada szybkości postępowania a zbadanie dogłębne prawdy obiektywnej, 
e. trwałość decyzji administracyjnej - najczęstsze proceduralne naruszenia, ostateczność a prawomocność decyzji - różnice i wpływ na postępowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej odpowiedzialni za prowadzenie postępowań administracyjnych jak i wydający decyzje w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów małopolskich. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 12 sierpnia 2022 r.