Postępowanie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione prawne i praktyczne aspekty postępowania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego. Podczas szkolenia omówiona zostanie także kwestia przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz obywateli z Ukrainy. Przedstawimy realne przykłady oraz wskazówki dotyczące wydawania, uchylenie i zmiany decyzji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów normujących problematykę funduszu alimentacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych.
  • W trakcie szkolenia omawiane będą problemy, z jakimi pracownicy ośrodków pomocy społecznej spotykają się w swojej codziennej pracy oraz wskazane sposoby ich rozwiązania.
  • Omówienie zasad umorzenia i rozłożenia na raty zadłużenia alimentacyjnego.
  • Przedstawienie sposobu postępowania w przypadku uchylania się zobowiązanego od realizacji obowiązków.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wszczęcie postępowania w stosunku do dłużnika alimentacyjnego:

  • przesłanki wszczęcia postępowania,
  • wymogi formalne wniosku.

2. Obowiązki informacyjne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.
3. Terminy w postępowaniu:

  • terminy dla strony,
  • terminy dla organu

4. Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – praktyczne wątpliwości; uchylenie i zmiana decyzji, prawa dłużnika alimentacyjnego.
5. Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego do podjęcia określonej aktywności – postępowanie w przypadku uchylenia się zobowiązanego od realizacji obowiązków.
6. Umorzenie i rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego. 
7. Świadczenia z funduszu na rzecz obywateli Ukrainy.
8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za ustalanie prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć, a także dochodzenie zwrotu i egzekucję nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, radcy prawni, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej.”

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 1 lipca 2022 r.