Zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, z uwzględnieniem planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wybrane elementy procedury „Niebieska karta”

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie ma na celu przybliżyć prawne i praktyczne aspekty i elementy funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, odnosząc się jednocześnie do wybranych zagadnień Procedury „Niebieska Karta”. Na szkoleniu podpowiemy m.in.: jakie są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego, czy przyjęcie regulaminu wewnętrznego Zespołu ma charakter obligatoryjny, jakie są zadania Grup Roboczych, jak należy konstruować Indywidualny Plan Pomocy, jakie dokumenty można udostępnić osobie podejrzewanej o doświadczanie i stosowanie przemocy w rodzinie, czy dopuszczalnym jest aby profesjonalny pełnomocnik miał dostęp do dokumentacji Niebieskiej Karty i dokumentacji Zespołu, jakie są zadania i role Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, jakie są terminy obowiązujące w Procedurze NK, jakie informacje muszą się znaleźć w Protokole z zakończenia Procedury, kto jest uprawniony do zamknięcia NK, jakie i czy należy podejmować działania po zamknięciu Niebieskiej Karty, jak unikać błędów w realizacji procedury NK, jakie działania mogą podejmować Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, dla sprawnego funkcjonowania Zespołu. Na szkoleniu prowadzonym przez praktyka tj. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w jednym z największych miast wojewódzkich, przybliżymy także projekty zmian w Ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, dotyczące w szczególności zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych oraz roli Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wskażemy także kolejne zmiany w Ustawie o Policji i Żandarmerii Wojskowej, mające na celu zabezpieczenie interesów ofiar przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • uzyskanie informacji na temat podstaw prawnych i praktycznego funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych;
  • uzyskanie informacji o roli i zadaniach Przewodniczącego Zespołu, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu;
  • uzyskanie informacji o roli i zadaniach Koordynatorów Grup Roboczych;
  • uzyskanie informacji (oraz podstawy prawnej) czy w posiedzeniu Zespołu lub Grupy może brać udział profesjonalny pełnomocnik;
  • przekazanie uczestnikom dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych;
  • omówienie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do działalności Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych;
  • omówienie projektu ponownej nowelizacji Ustawy o Policji i Żandarmerii Wojskowej, w odniesieniu do m.in. możliwości stosowanych środków zapobiegawczych, w stosunku do sprawcy przemocy w rodzinie; 
  • nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu wybranych elementów procedury Niebieskie Karty.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne;
2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
3. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu; 
4. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego;
5. Prokurator jako członek Zespołu;
6. Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole i Grupie Roboczej?
7. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych;
8. Powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole;
9. Zasada zachowania poufności; 
10. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego;
11. Role i zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
12. Kompetencje Sekretarza Zespołu;
13. Role i zadania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
14. Budżet i finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych, Zastępców Przewodniczących, Sekretarzy Zespołów, Koordynatorów Grup Roboczych, pracowników socjalnych OPS, funkcjonariuszy Policji, pracowników oświaty i służby zdrowia, członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów sądowych oraz wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, realizujących zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN). Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z miast wojewódzkich. Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik filii. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i online, z zakresu procedury Niebieskie Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 7 lipca 2022 r.