Kompetencje i zadania komisji rewizyjnej

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu podczas, którego przedstawimy i wyjaśnimy podstawowe zagadnienia związane z kompetencjami i realizacją zadań kontrolnych przez komisję rewizyjną, ze szczególnym uwzględnieniem trybów pracy oraz istoty działania komisji rewizyjnej. Proponowane spotkanie przyczyni się również do usystematyzowania zasad i trybów prowadzenia kontroli w ramach komisji rewizyjnej, szczególnie w zakresie badania sprawozdania z wykonania budżetu i raportu o stanie jednostki, sporządzania opinii w tym zakresie, procedury absolutoryjnej i wotum zaufania. Problematyka ta zostanie omówiona w perspektywie przepisów regulujących poszczególne obszary, które mogą być przedmiotem kontroli ze strony komisji rewizyjnej (np. dotowanie OSP, zamówienia publiczne, fundusz sołecki, dotowanie klubów sportowych itd.).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pogłębienie wiedzy w zakresie kompetencji i form pracy komisji rewizyjnej organu stanowiącego JST. 
• Zapoznanie się z problemami budzącymi wątpliwości i propozycjami rozwiązań wraz z uzasadnieniem i odesłaniem do przepisów i orzecznictwa, szczególnie w zakresie ewentualnych sporów między komisją a organem wykonawczym: zakres kontroli, dostęp do dokumentów itp.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasada jawności działania j.s.t. 
2. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
3. Przewodniczący rady - status prawny i jego rola.
4. Zadania KR, zakres (obszar) kontroli wewnętrznej wykonywanej przez organy stanowiące JST.
5. Status prawno-organizacyjny komisji rewizyjnych rady gminy (powiatu).
6. Powołanie komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu), oraz jej skład osobowy.
7. Organizacja pracy komisji rewizyjnej rady gminy (powiatu).
8. Zasięg podmiotowy i przedmiotowy działania komisji rewizyjnej rady gminy, (powiatu).
9. Regulamin komisji rewizyjnej.
10. Plan pracy komisji rewizyjnej.
11. Zasady przeprowadzania kontroli; Postępowanie kontrolne prowadzone przez komisję rewizyjną rady gminy(powiatu).
12. Zasady sporządzania protokołu kontroli.
13. Wnioski i zalecenia.
14. Kontrola wykonania budżetu przez organy stanowiące JST.
15. Szczególna rola komisji rewizyjnej przy udzielaniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) oraz zarządu powiatu.
16. Opiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium wójtowi, (burmistrzowi, prezydentowi), oraz zarządowi powiatu.
17. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie wotum zaufania.
18. Uchwała rady gminy (powiatu) w sprawie absolutorium.
19. Skutki prawne nieudzielenia organowi wykonawczemu absolutorium i wotum zaufania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad j.s.t., przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnych j.s.t., sekretarze gmin/powiatów, pracownicy obsługi organów stanowiących, wszyscy zainteresowani tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. I nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 1 grudnia 2021 r.