• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki i uprawnienia nowo powołanej komisji rewizyjnej rady, związane z wykonywaniem funkcji kontrolnej w jst, jednostkach podległych, w tym spółkach komunalnych - kompendium wiedzy i harmonogram działań w 2024 r.

Przy zgłoszeniach do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym oraz sekretarzom., którego przedmiotem będzie kontrola rady z uwzględnieniem prac komisji rewizyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione sposoby prawidłowego realizowania szczególnych obowiązków i uprawnień Komisji Rewizyjnej w wykonywaniu obligatoryjnych funkcji kontrolnych i opiniodawczych. Zostanie przedstawiony harmonogram działań w 2024 roku, szczególnie związanych z przełomem kadencji i ciągłości działania. Prowadząca omówi ograniczenia w zakresie uprawnień kontrolnych Komisji oraz obszarów ryzyka a także wskaże dokumenty, z którymi Komisja Rewizyjna obligatoryjnie powinna się zapoznać np. informacja o stanie mienia, bilans za rok 2023, informacja dodatkowa do bilansu za rok 2023 r. itp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie kompetencji Komisji Rewizyjnej. 
Poznanie zasad planowania i techniki wykonywania kontroli, precyzowania nieprawidłowości i zarzutów, formułowania wniosków i projektów zaleceń do zaakceptowania przez radę. 
• Poznanie prawidłowości obiegu dokumentacji i procedury przedstawiania wyników Komisji Rewizyjnej pod obrady Rady jst.
Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

- Co z absolutorium dla organów wykonawczych za rok 2023?
- Na podstawie jakich dokumentów wszczyna się postępowanie kontrolne?
- Jak przeprowadzać kontrolę w jednostkach podległych, w tym w spółkach komunalnych?
- Jakie są granice kontroli w kontekście ochrony danych osobowych?

Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – w tym przykładowych procedur wewnętrznych przydatnych w pracy Komisji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny. 
2. Rola i ranga działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnych organów stanowiących.
3. Zasady jawności, przejrzystości i dostępności do dokumentów i trybu pracy komisji rewizyjnej.
4. Skład i zadania nowo wybranej komisji rewizyjnej w 2024 r. w jednostkach podległych. 
5. Uprawnienia i granice kontroli. Zasady nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi – czy i w jaki sposób może być wykonywana?
6. Zasady nadzoru i kontroli nad spółkami komunalnymi – czy i w jaki sposób może być wykonywana?
7. Technika wykonywania kontroli (upoważnienie, protokół, metody, ograniczony dostęp do dokumentów, ochrona danych osobowych, anonimizowanie).
8. Obowiązki komisji rewizyjnej w zakresie zgłaszania „zawiadomienia” o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – procedury, wskazanie typowych naruszeń dyscypliny finansów publicznych, omówienie postępowania „krok po kroku”.
9. Współpraca z organem wykonawczym w zakresie zadań kontrolnych i uzyskania informacji o wynikach kontroli finansowych oraz audytu przeprowadzanego w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.
10. Wyłączenie postępowania skargowego z obowiązkowych zadań komisji rewizyjnej.
11. Charakter sesji absolutoryjnej za rok 2023 i obowiązki nowo wybranej Komisji Rewizyjnej w 2024 r. 
12. Zasada dokonywania przez Komisję Rewizyjną oceny:
• sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
• sprawozdania z wykonania planu finansowego,
• informacji o stanie mienia,
• dodatkowa informacja do bilansu jst. obrazująca stan i strukturę majątkowa jst.
13. Zadania Komisji Rewizyjnej w procedurze związanej z referendum w sprawie odwołania wójta z innej przyczyny niż nieudzielenia absolutorium w nowej kadencji.
14. Raport o stanie gminy. 
15. Zarząd komisaryczny i program poprawy sytuacji gminy. 
16. Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej nad uchwałami absolutoryjnymi (orzecznictwo).
17. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), radni, nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnych oraz pozostałych komisji organów stanowiących, pracownicy biur rad, kontroli zarządczej oraz audytu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca - ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia należy przesłać do 6 maja 2024 r.