• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uprawnienia kontrolne radnego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli nad spółkami komunalnymi

Przy zgłoszeniach do 29 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto

Ważne informacje o szkoleniu

Od 2018 r. obowiązują przepisy kreujące nowe uprawnienia kontrolne radnych gmin, miast, powiatów i województw przyznając im identyczne uprawnienia, jakie posiadają posłowie i senatorowie. W wykonywaniu mandatu radny ma co do zasady prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Początek nowej kadencji rad to idealnym moment na zapoznanie się z przedmiotowymi zagadnieniami. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego:

  • Zaprezentujemy praktyczne, jak i prawno-organizacyjne aspekty kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli spółek komunalnych.
  • Przeanalizujemy katalog uprawnień i ograniczeń w toku kontroli, takich jak np. ochrona dóbr osobistych, tajemnicy prawnie chronionej.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uporządkowanie wiedzy z zakresu praktycznych i prawno – organizacyjnych aspektów kontroli.
  • Poznanie zakresu uprawnień kontrolnych radnego w zakresie uzyskiwania informacji i materiałów oraz wstępu do pomieszczeń w kontrolowanych podmiotach.
  • Zdobycie wiedzy na temat ograniczeń w możliwości prowadzenia kontroli (ochrona dóbr osobistych innych osób, tajemnice prawnie chronione).
  • Poznanie zasad postępowania i możliwej aktywności radnego w przypadku pojawienia się sygnału o nieprawidłowościach.
  • Zdobycie informacji na temat nieprawidłowości pojawiających się w toku kontroli.
  • Poznanie wybranego orzecznictwa na temat możliwości i ograniczeń w prowadzonych kontrolach na praktycznych przykładach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia wprowadzające:
• Podmioty kontrolowane.
• Potencjalne nieprawidłowości.
• Zakres uprawnień kontrolnych radnego.
• Ograniczenia w prowadzeniu kontroli. 
• Przebieg kontroli. 
• Wybrane orzecznictwo – możliwości i ograniczenia prowadzonej kontroli. 
2. Nadzór a kontrola w spółkach komunalnych:
• Pojęcie kontroli i nadzoru.
• Rodzaje nadzoru w spółkach komunalnych.
• Podmioty zobowiązane do nadzoru i kontroli spółek komunalnych. 
3. Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych:
• Istota, cele i zadania nadzoru właścicielskiego. 
• Jakie działania można podejmować w ramach nadzoru właścicielskiego? 
• Sposób organizacji nadzoru właścicielskiego na przykładach praktycznych. 
4. Rada nadzorcza – obowiązkowy organ nadzoru w spółce komunalnej:  
• Charakterystyka rady nadzorczej jako organu nadzoru. 
• Członkowie rady nadzorczej w spółce komunalnej – powołanie, kadencja, kwalifikacje, wymagania względem członków. 
• Radny jak członek rady nadzorczej? Wskazanie przez JST osoby pełniącej funkcję publiczną do rady nadzorczej.
• Zakazy łączenia stanowisk i ograniczenia wobec członków rady nadzorczej.
• Kompetencje rady nadzorczej w spółce komunalnej – uprawnienia i obowiązki względem spółki komunalnej. 
• Odpowiedzialność za niewypełnianie obowiązków przez członków rady nadzorczej.
• Wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółki komunalnej. 
5. Udział radnych w sprawowaniu nadzoru nad spółkami komunalnymi jako jedno z uprawnień radnego:
• Uprawnienia nadzorcze radnego względem spółek komunalnych:
- uzyskiwanie informacji i materiałów,
- wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
- wgląd w działalność.
• Wpływ radnego na działalność spółki komunalnej – aktywny uczestnik czy cichy obserwator?
• Dlaczego nadzorować spółkę? Impuls do rozpoczęcia kontroli spółki komunalnej przez radnego.
• Nadzór nad spółkami komunalnymi – sposób radnego na zjednanie sobie wyborców. 
• Od kogo radny może żądać udzielenia informacji?
• Występowanie przez radnego o informacje o spółce krok po kroku – jak skutecznie skontrolować spółkę?
• Wzór żądania udostępnienia informacji – omówienie formy i zakresu żądania radnego.
• Wypełnianie przez radnych funkcji kontrolnych w spółkach komunalnych a ochrona dóbr osobistych i tajemnicy pranie chronionej – granice kontroli przez radnego.
• Co w przypadku braku odpowiedzi lub odmowy udzielenia odpowiedzi radnemu?
• Zaangażowanie mediów i dziennikarzy w nadzór nad spółkami komunalnymi – szansa czy zagrożenie?
• Komisja rewizyjna rady jako pośredni organ kontroli nad działalnością spółki komunalnej.
6. Przykłady praktyczne nieprawidłowości w spółkach komunalnych – na co radny powinien reagować? 
• Nadzór nad spółkami komunalnymi w ocenach kontrolerów NIK.
• Niewykorzystywanie uprawnień do nadzoru właścicielskiego. 
• Niewystarczająca skuteczność nadzoru właścicielskiego. 
• Niewykonywanie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 
• Niewystarczająca liczba pracowników zajmujących się nadzorem.
• Brak podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
• Brak usystematyzowanych i sformalizowanych procedur wewnętrznych nadzoru.
• Brak bezstronności i niezależności osób realizujących zadania kontrolne. 
• Wypracowanie dobrych praktyk. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, pracownicy biur rady, przewodniczący rad, członkowie komisji rewizyjnych, inspektorzy, a także kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego wykonujące obowiązki nadzoru właścicielskiego, członkowie rad nadzorczych, przedstawiciele zarządów, skarbnicy i główni księgowi jst oraz spółek, kadra kierownicza i pracownicy urzędów zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doświadczony szkoleniowiec, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od ponad 10 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, wdrażaniem kodeksów etyki, zagadnieniami mobbingu i dyskryminacji, ochroną pracowników przed działaniami odwetowymi, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, doradztwem w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowaniem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, compliance, przeciwdziałaniem nadużyciom oraz korupcją i praniem pieniędzy. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 29 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.
 

Zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2024 r.