Prawo zamówień publicznych w 2022 r. poniżej i powyżej 130 000 zł. Doświadczenia po 12 miesiącach stosowania nowej ustawy. Rejestr umów. Nowe rozporządzenia!

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczynane w 2022 roku wiąże się z koniecznością realizacji nowych czynności wymaganych przepisami prawa, które zaczynają obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku. Zmiana przepisów wprowadza konieczność przestawienia się zamawiającego i „osoby od zamówień” na nowe tory obowiązków i wymagań. Przyzwyczajenia i zdobyta w poprzednich latach wiedza mogą być zgubne. Prowadzący szkolenie, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem w stosowaniu nowej ustawy PZP w procedurach zamówień poniżej i powyżej progu 130 000 zł, wskaże gdzie najczęściej popełniamy błędy i powstają nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Ważną częścią szkolenia będzie także wskazanie projektowanych zmian na rok 2022 dotyczących rejestru umów, który podmiot sektora finansów publicznych będzie zobowiązany prowadzić. Dokonana zostanie także analiza nowych rozporządzeń obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku (sprawozdania, polityka zakupowa, roboty budowlane, rejestr umów, ….).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z wymaganymi przepisami Prawa zamówień publicznych obowiązkami w procedurach poniżej 130 000 zł oraz w postępowaniach o wartości zamówienia powyżej 130 000 zł, ale poniżej progów unijnych. Omówienie często popełnianych błędów i nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania, prowadzenia postępowania i realizacji umowy. Jest to cenny zbiór przykładów i wiedzy, którą będą mogli wykorzystać uczestnicy szkolenia. Celem szkolenia jest także zaproponowanie gotowych rozwiązań możliwych do wprowadzenia w obecnym stanie prawnym.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają:
• praktyczną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy oparty na art. 275 pkt 1.
• zestawienie aktów prawnych potrzebnych do przygotowania i prowadzenia postępowania (format pliku: pdf lub docx).
• przykładowe rozwiązania do wykorzystania w przygotowaniu, prowadzeniu postępowania czy realizacji umowy (materiał w formie elektronicznej – częściowo edytowalny).
• przykłady nieprawidłowych rozwiązań zaczerpniętych z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021.
• zestawienie rozwiązań polecanych przez prowadzącego szkolenie zaczerpniętych z prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym. Nowe rozporządzenia – sprawozdanie z udzielonych zamówień obejmujące 2021 r.
2. Rejestr umów na cały 2022 r. - nowe wymaganie. Zakres zmian i odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
3. Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.
• Regulacje wewnętrzne.
• Tryb postępowania – akty prawne.
• Oferty, dokumentacja z postępowania.
• Źródło finansowania.
• Zmiany w umowach – stan epidemii.
• Uwagi końcowe.
4. Postępowanie o wartości równej lub powyżej 130 000 zł – tryb podstawowy art. 275 pkt 1. Weryfikacja – gdzie szukać błędów i jak je poprawić w kolejnych postępowaniach?
• Ustawa PZP.
• Przygotowanie do postępowania.
• Prowadzenie postępowania.
• Realizacja umowy.
• Wykonanie zamówienia.
5. Wybrane elementy dokumentacji z postępowania w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1.
• Plany postępowania publikowane w BZP i na stronie zamawiającego.
• Ogłoszenie o zamówieniu.
• SWZ z załącznikami.
• Oświadczenie o „niekaralności”.
• Pytania i odpowiedzi.
• Informacja z otwarcia ofert.
• Żądanie wyjaśnień treści oferty.
• Żądanie wyjaśnień z tytułu „rażąco niskiej ceny”.
• Informacja o ”poprawie omyłki”.
• Żądanie złożenia podmiotowych środków dowodowych.
• Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
• Oświadczenie o „braku konfliktu interesu”.
• Ogłoszenie o zawarciu umowy.
• Protokół postępowania.
• Raport z realizacji umowy.
• Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
• Inne dokumenty czy oświadczenia.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, członkowie komisji przetargowych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie, prowadzenie postępowań oraz nadzór nad realizacją zamówienia/umowy. Osoby przygotowujące opis przedmiotu zamówienia, prowadzące inwestycje, przygotowujące i nadzorujące projektu unijne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w 1994 r. na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział liczna grupa uczestników a konsultacje i doradztwo w zakresie zamówień jest prowadzone nieprzerwanie od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 27 stycznia 2022 r.