Realizacja obowiązków jednostek publicznych od 6.09.21 r. Dostępność w zamówieniach publicznych oraz postępowanie skargowe przy braku dostępności

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności od 5.09.2021 r. podmioty publiczne:
● muszą w zawieranych umowach ująć warunki, służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz zapewnić możliwość złożenia przez osoby zainteresowane wniosku o zapewnienie dostępności takiej, jaka zostanie określona we wniosku,
● przygotować się na ewentualne procedury postępowania skargowego w przypadku niezapewniania dostępności,
● stosować dostęp alternatywny tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.
W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu powyższe zagadnienia zostaną wyjaśnione. Szkolenie oprócz części wykładowej będzie zawierało elementy praktyczne w postaci ćwiczeń. Podczas szkolenia zostaną omówione case study związane z realizacją zapisu art. 4 ust. 3 UZD.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

● Objaśnienie zasad mechanizmu skargowego, który obowiązuje od 6 września 2021 r. oraz stosowania zapisów z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w praktyce.
● Zdobycie wiedzy na temat konstruowania zapisów związanych z zapewnianiem dostępności w zamówieniach publicznych.
● Zdobycie umiejętności postępowania podczas procedur skargowych oraz stworzenie procedury reakcji na wniosek, we własnej organizacji, w związku z obowiązującym mechanizmem skargowym.
● Zdobycie umiejętności przygotowania konkretnych wytycznych, zapisów w umowach stosowanych w zamówieniach publicznych, dotyczących zapewniania dostępności.

zwiń
rozwiń
Program

1. Identyfikacja podmiotów składających wnioski o zapewnienie dostępności: kto i w jakim czasie może zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności.
2. Omówienie przykładowego wniosku o zapewnienie dostępności: jak elementy powinien zawierać wniosek, jak stworzyć dostępny wniosek.
3. Mechanizm skargowy – procedury:
• jak przygotować i wdrożyć procedurę mechanizmu skargowego w swoim urzędzie?
• sposoby odpowiadania na złożony wniosek.
4. Dostępność w zamówieniach publicznych – procedury, akty prawne:
• omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej, na przykładzie Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
5. Praktyczne wdrażanie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2021 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: jak przygotować się, we własnej organizacji, na realizację tego przepisu, kto za to odpowiada.
6. Przykłady zapisów do stosowania w umowach w związku z realizacją art. 4 ust. 3. Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: omówienie przykładowych case study dotyczących stworzenia zapisów do umów oraz OPZ związanych z dostępnymi zamówieniami.
7. Dostęp alternatywny: czym jest, jakie rozwiązania dostępnościowe są traktowane jako alternatywne, sytuacje, w których dopuszczalny jest dostęp alternatywny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. rynku pracy, HR Manager. Posiada 13 - letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością. Pracuje jako coach i doradca. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy i niepełnosprawności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 10 lutego 2022 r.