• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych. Jak zgodnie z prawem zmienić wysokość wynagrodzenia wykonawcy?

Ważne informacje o szkoleniu

Obecna sytuacja na rynku sprawiła, że dla dużej części wykonawców realizacja wcześniej zawartych umów jest nieopłacalna finansowo. Jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie do zamawiającego wniosku o waloryzacje. W takiej sytuacji zamawiający stoją przed dylematem: uwzględnić wniosek czy go odrzucić? Z jednej strony brak uwzględnienia wniosku wykonawcy może spowodować rezygnację z wykonywania umowy, a z drugiej zamawiający również mają ograniczone zasoby i są związani dyscypliną finansów publicznych. Podczas proponowanych zajęć wskażemy zasady postępowania w zakresie waloryzacji wynagrodzeń umów w zamówieniach publicznych. Szkolenie ma wymiar praktyczny, zostaną na nim omówione konkretne przykłady, w jaki sposób ocenić wniosek wykonawcy oraz jakie decyzje powinien podejmować zamawiający.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie podstawowych informacji dotyczących waloryzacji w zamówieniach publicznych. 
• Przedstawienie analizy przepisów i zagadnień w odniesieniu do realnych stanów faktycznych spotykanych w praktyce. 
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu przedmiotu zajęć.
• Uczestnik po odbyciu szkolenia:
- będzie wiedział czym jest waloryzacja oraz jakie są jej rodzaje i w jaki sposób ocenić wniosek wykonawcy oraz jaką procedurę przyjąć,
- będzie w stanie przygotować prawidłową klauzulę waloryzacyjną stanowiącą część umowy,
- pozna stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prokuratorii Generalnej dotyczącej waloryzacji,
- zdobędzie praktyczną wiedzę opierającą się na bieżącym stanie prawnym.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Waloryzacja – uwagi wstępne:
• Czym jest waloryzacja?
• Kilka ścieżek waloryzacji.
2.   Waloryzacja na podstawie postanowień umowy:
• Waloryzacja o zmianę stawki VAT/minimalnego wynagrodzenia za pracę/składki/PPK.
• Klauzula waloryzacyjna. 
• Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną? 
• Na jakich wskaźnikach oprzeć waloryzację?
• Jak rozpatrzyć wniosek Wykonawcy?
3.   Waloryzacja na podstawie ustawy Pzp oraz specustawy (o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców) – zmiana umowy:
• Jak rozumieć art. 455 ustawy Pzp?
• Jak rozumiem postanowienia specustawy (o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców).
• Kiedy zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia jest dopuszczalna?
• Jak rozpatrzyć wniosek wykonawcy?
• Jakie dowody wykonawca powinien przedstawić?
• Stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych i Prokuratorii Generalnej RP w związku ze zmianą umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy?
• Czy warto zmienić wynagrodzenie wykonawcy?
• Zmiana umowy a klauzula waloryzacyjna.
4.  Waloryzacja wynagrodzenia a wojna w Ukrainie – analiza przypadku. 
5.   Sekcja pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek z sektora finansów publicznych, zajmujących się lub mających zajmować się udzielaniem zamówień publicznych – pracownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne ze strony zamawiających za nadzór nad realizacją umowy, w tym kontakty z wykonawcami. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować wniosek o zmianę wynagrodzenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Posiada doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w prowadzeniu postępowań (w tym postępowań współfinansowanych ze środków unijnych). Pełnomocnik w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest autorem bloga prawnego „Odwołanie do KIO” poświęconemu postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz prawa zamówień publicznych, jak również „Podcastu Przetargowego”, w którym wyjaśnia jak uniknąć błędów w postępowaniu przetargowym oraz jak zwiększyć szanse na uzyskanie zamówienia . Autor licznych artykułów popularno-naukowych dotyczących prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 11 kwietnia 2023 r.