Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi z nimi związane wg. nowego Prawa zamówień publicznych; nowelizacji Prawa budowlanego obowiązującej od 20.09.2021 r. i kodeksu cywilnego.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest omówienie procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane według przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, ale i ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego z 2021 r. oraz Kodeksu Cywilnego. Podczas zajęć omówimy najważniejsze problemy i wzajemne powiązania pomiędzy tymi ustawami. Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na najtrudniejsze i najwcześniej pojawiające się pytania na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty budowlane. Materiały szkoleniowe zawierają omówienie powyższych zagadnień oraz wybrane elementy SWZ dotyczące zagadnień objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych w połączeniu z kodeksem cywilnym i Prawem budowlanym, a więc próba całościowego ujęcia problemów zlecania dokumentacji projektowych i robót budowlanych. Szkolenie stanowi streszczenie wybranych zagadnień książki autora pt. „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego” wydanej w czerwcu 2021 r. przez wydawnictwo Presscom.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja „roboty budowlanej” i "obiektu budowlanego”, i ich wpływ na postępowania i wykonywanie umów o roboty budowlane w nowym PZP. Nowa definicja „dostawy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:
a. Zasady ogólne. Kryteria równoważności.
b. Opisywanie robót budowlanych: 
• dokumentacja projektowa na wykonanie robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
• dokumentacja projektowa na wykonanie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
• opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu,
• do jakich robót stosować wariant polegający na ich wykonaniu, a do jakich na ich zaprojektowaniu i wykonaniu?
c. Podział zamówienia na części. Zamówienia niepodzielne. Przykładowe zapisy dotyczące niemożliwości podziału zamówienia na części.
d. Zlecanie nadzoru autorskiego.
3. Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych udzielane bez stosowania PZP.
4. Szacowanie wartości zamówień publicznych na dokumentacje projektowe i roboty budowlane. Czy z PZP wynika obowiązek sumowania zamówień na roboty budowlane, dokumentacje projektowe i pełnienie funkcji inspektora nadzoru?
5. Umowy o pracę – w jakich zamówieniach obowiązkowe, a w jakich fakultatywne.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
7. Kryteria oceny ofert, w tym kryterium „ceny” a wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia.
8. Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie.
9. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia. Analiza zmian wprowadzonych nowym PZP.
10. Zmiany w zakresie treści umów. Klauzule niedozwolone, klauzule obowiązkowe, waloryzacja wynagrodzenia w tym cen materiałów i kosztów, wymagania w zakresie określenia terminu zakończenia umowy.
11. Tzw. „prawo opcji” i problemy z nią związane. „Opcja” a przedmiot zamówienia i jego zakres. „Opcja” a: warunki udziału w postępowaniu; wysokość wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Opcja a ocena ofert w kryterium „cena”.
12. Raport z realizacji zamówienia.
13. Roboty (zamówienia) „dodatkowe” wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego a zamówienia „uzupełniające”.  
14. „Konieczne prace dodatkowe”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Omówienie różnic i podobieństw. Protokół konieczności.
15. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych wg. nowego PZP i kodeksu cywilnego.
16. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także do wykonawców robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego wydanej 2017 r. oraz książki o takim samym tytule wydanej w czerwcu 2021 r.; członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 3 lutego 2022 r.