Zamówienia publiczne na roboty budowlane i usługi z uwzględnieniem Prawa budowlanego i kodeksu cywilnego. Omówienie najważniejszych problemów i wzajemnych powiązań pomiędzy tymi ustawami

 

 

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przeanalizujemy zasady i procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi z nimi związane na postawie Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. Podczas zajęć omówimy najważniejsze problemy i wzajemne powiązania pomiędzy tymi ustawami. Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na najtrudniejsze i pojawiające się na etapie przygotowywania i realizowania zamówienia publicznego na roboty budowlane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi z nimi związane według aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
• Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych w połączeniu z Kodeksem cywilnym i Prawem budowlanym. Próba całościowego ujęcia problemów zlecania dokumentacji projektowych i robót budowlanych.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami w trakcie prowadzenia postępowań na roboty budowlane.
• Uzyskanie obszernych materiałów zawierających omówienie tematu szkolenia oraz wybrane elementy SWZ dotyczące zagadnień objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja „roboty budowlanej” i „obiektu budowlanego”, i ich wpływ na postępowania i wykonywanie umów o roboty budowlane w nowym Pzp. Nowa definicja „dostawy”.
2. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:
a. Zasady ogólne. Kryteria równoważności.
b. Opisywanie robót budowlanych:
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Dokumentacja projektowa na wykonanie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
• Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do roboty budowlanej polegającej na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.
• Do jakich robót stosować wariant polegający na ich wykonaniu, a do jakich na ich zaprojektowaniu i wykonaniu?
c. Podział zamówienia na części. Zamówienia niepodzielne. Przykładowe zapisy dotyczące niemożliwości podziału zamówienia na części.
d. Zlecanie nadzoru autorskiego.
3. Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych udzielane bez stosowania Pzp.
4. Szacowanie wartości zamówień publicznych na dokumentacje projektowe i roboty budowlane. Czy z Pzp wynika obowiązek sumowania zamówień na roboty budowlane, dokumentacje projektowe i pełnienie funkcji inspektora nadzoru?
5. Umowy o pracę – w jakich zamówieniach obowiązkowe, a w jakich fakultatywne?
6. Warunki udziału w postępowaniu.
7. Kryteria oceny ofert, w tym kryterium „ceny” a wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia.
8. Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie.
9. Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych. Etapy wykrywania wad dokumentacji projektowej.
10. Przedmiot zamówienia a opis przedmiotu zamówienia.
11. Rodzaje wynagrodzeń w zamówieniach na roboty budowlane:
a. Wynagrodzenie ryczałtowe.
b. Wynagrodzenie kosztorysowe.
c. Wynagrodzenie poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia.
d. Do jakich rodzajów robót stosować dane wynagrodzenie?
e. „Rola kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym i kosztorysowym.”
f. Rażąco niska cena lub koszt. Zmiana zasad badania ofert.
g. Zmiany umowy a rodzaj zastosowanego wynagrodzenia. Analiza zmian wprowadzonych nowym Pzp.
h. Zmiany w zakresie treści umów. Klauzule niedozwolone, klauzule obowiązkowe, waloryzacja wynagrodzenia w tym cen materiałów i kosztów, wymagania w zakresie określenia terminu zakończenia umowy.
i. Tzw. „prawo opcji” i problemy z nią związane. „Opcja” a przedmiot zamówienia i jego zakres. „Opcja” a: warunki udziału w postępowaniu; wysokość wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Opcja a ocena ofert w kryterium „cena”.
j. Raport z realizacji zamówienia.
12. Roboty (zamówienia) „dodatkowe” wykraczające poza przedmiot zamówienia podstawowego a zamówienia „uzupełniające”.
13. „Konieczne prace dodatkowe”, „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”. Omówienie różnic i podobieństw. Protokół konieczności.
14. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych wg. nowego Pzp i kodeksu cywilnego.
15. Omówienie wybranych elementów SWZ w trybie podstawowym bez możliwości negocjowania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
16. Omówienie przykładowego dokumentu będącego podstawą do wyboru oferty najkorzystniejszej i realizacji zamówienia bagatelnego.
17. Omówienie wybranych elementów SWZ w trybie podstawowym bez możliwości negocjowania ofert i w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną polegającą na jej wykonaniu w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia:
a. Ryczałtowe.
b. Wynagrodzenie kosztorysowe, gdzie „zestawieniem planowanych prac” jest przedmiar robót przygotowany przez zamawiającego.
c. Wynagrodzenie kosztorysowe gdzie „zestawieniem planowanych prac” jest dokumentacja projektowa przygotowana przez zamawiającego.
18. Omówienie wybranych elementów SWZ na robotę budowlaną polegającą na jej zaprojektowaniu i wykonaniu.
19. Odpowiedzi na pytania uczestników.  

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także do wykonawców robót.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego wydanej 2017 r. oraz książki o takim samym tytule wydanej w czerwcu 2021 r.; członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 23 sierpnia 2022 r.