Zamówienia publiczne po 11 miesiącach stosowania nowej ustawy. Czas na weryfikację

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021 to szereg czynności wymaganych przepisami prawa. Zmiana przepisów wprowadziła konieczność przestawienia się zamawiającego i „osoby od zamówień” na nowe tory obowiązków i wymagań. Przyzwyczajenia i zdobyta w poprzednich latach wiedza, mogą być zgubne. Podczas proponowanego przez nas szkolenia zostanie omówiony i zaproponowany mechanizm sprawdzenia postępowań prowadzonych według nowej ustawy prawo zamówień publicznych oraz wskazane zostaną punkty kluczowe postępowań. Program szkolenia jest oparty na wytycznych kontroli zamówień publicznych oraz analizie szeregu postępowań i procedur prowadzonych przez zamawiających w roku 2021.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Cele szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z wymaganymi przepisami Prawa zamówień publicznych, obowiązkami w procedurach poniżej 130 000 zł oraz w postępowaniach o wartości zamówienia powyżej 130 000 zł, ale poniżej progów unijnych. 
• Omówienie często popełnianych błędów i nieprawidłowości: na etapie przygotowania postępowania, prowadzenia postępowania i realizacji umowy. Jest to cenny zbiór przykładów i wiedzy, którą będą mogli wykorzystać uczestnicy szkolenia. 
• Omówienie przykładowej dokumentacja z postępowania: od wszczęcia (ogłoszenie o zamówieniu), poprzez SWZ z załącznikami, do ogłoszenia o zawarciu umowy, protokołu postępowania czy raportu z realizacji umowy. Końcowa część – ogłoszenie o wykonaniu umowy jest nieprzypadkowo wprowadzone do systemu zamówień publicznych – jako mechanizm „sprawozdania z realizacji umowy”.  
• Zaproponowanie gotowych rozwiązań możliwych do wprowadzenia w obecnym stanie prawnym.
Korzyści z udziału w szkoleniu, po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają:
• Zestawienie aktów prawnych potrzebnych do przygotowania i prowadzenia postępowania.
• Praktyczną wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – tryb podstawowy oparty na art. 275 pkt 1.
• Przykładowe rozwiązania do wykorzystania w przygotowaniu, prowadzeniu postępowania czy realizacji umowy (materiał w formie elektronicznej – częściowo edytowalny).
• Przykłady nieprawidłowych rozwiązań zaczerpniętych z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021.
• Zestawienie rozwiązań polecanych przez prowadzącego szkolenie zaczerpniętych z prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2021.  

zwiń
rozwiń
Program

I. Aktualny stan prawny – zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia szkolenia. Uwagi praktyczne dotyczące zamówień w aktualnym stanie prawnym.
II. Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.:

1. Regulacje wewnętrzne.
2. Tryb postępowania – akty prawne.
3. Oferty, dokumentacja z postępowania.
4. Źródło finansowania.
5. Zmiany w umowach – stan epidemii.
6. Uwagi końcowe.
III. Postępowanie o wartości równej lub powyżej 130 000 zł – tryb podstawowy art. 275 pkt 1. Weryfikacja – gdzie szukać błędów i jak poprawić w kolejnych postępowaniach?:
1. Ustawa pzp.
2. Przygotowanie do postępowania.
3. Prowadzenie postępowania.
4. Realizacja umowy.
5. Wykonanie zamówienia. 
IV. Wybrane elementy dokumentacji z postępowania w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1. :
1. Plany postępowania publikowane w BZP i na stronie zamawiającego.
2. Ogłoszenie o zamówieniu.
3. SWZ z załącznikami.
4. Oświadczenie o „niekaralności”.
5. Pytania i odpowiedzi.
6. Informacja z otwarcia ofert.
7. Żądanie wyjaśnień treści oferty.
8. Żądanie wyjaśnień z tytułu „rażąco niskiej ceny”.
9. Informacja o ”poprawie omyłki”.
10. Żądanie złożenia podmiotowych środków dowodowych.
11. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
12. Oświadczenie o „braku konfliktu interesu”.
13. Ogłoszenie o zawarciu umowy.
14. Protokół postępowania.
15. Raport z realizacji umowy.
16. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
17. Inne dokumenty czy oświadczenia.
V. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, komisja przetargowa, osoby odpowiedzialne za przygotowanie, prowadzenie postępowań oraz nadzór nad realizacją zamówienia / umowy. Osoby przygotowujące opis przedmiotu zamówienia, prowadzące inwestycje, przygotowujące i nadzorujące projektu unijne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. Dodatkowe informacje oraz materiały dotyczące zamówień publicznych zawarte są na stronie www.pzp.pl.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 14 grudnia 2021 r.