• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - zmienione zasady udzielania zamówień na nowy okres programowania 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zamówień publicznych w projektach unijnych, podczas którego uczestnicy zapoznają się z ze zmienionymi zasadami udzielania zamówień na nowy okres programowania na lata 2021-2027. Ponadto, uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę, jak uniknąć korekt finansowych ze względu na nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych. Szkolenie będzie uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia. Zajęcia poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, pracownik kontroli realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z regulacjami, zasadami i organizacją procesu udzielania zamówień publicznych w ramach projektów UE, w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
• Nabycie umiejętności prawidłowego postępowania przy wyborze wykonawcy dostaw, usług czy robót budowlanych w realizowanych projektach UE, w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
• Uczestnicy szkoIenia nabędą wiedzę, jak uniknąć korekt finansowych ze względu na nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych.
• Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z w/w zakresu.
• Wymiana dobrych praktyk oraz uzyskanie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.
 

zwiń
rozwiń
Program

1) Szczególne warunki realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dla EFS+, EFRR, FS i FST w kontekście nowych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
2) Akty prawne regulujące udzielanie zamówień przez Beneficjentów funduszy UE
3) Wyłączenia w stosowania Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
4)   Zasady poprawnego szacowania wartości zamówienia:
• podstawa ustalania wartości zamówienia
• zasady sumowania zamówień - agregacja zamówień
• zamówienia, których wartości należy sumować i których nie trzeba sumować  - przykłady
• zamówienia na dodatkowe dostawy
• wartość zamówienia finansowanego z różnych źródeł
5) Tryby i zasady udzielania zamówień dla Beneficjentów stosujących ustawę Pzp
i niezobowiązanych do jej stosowania

• zamówienia poniżej 50 tys. zł
• zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności
6) Zasady przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadą konkurencyjności:

• nowe zasady komunikacji w zasadzie konkurencyjności 
• zasada równego traktowania i zasada zapewnienia uczciwej konkurencji oraz niedyskryminacji wykonawców
• bezstronność i obiektywizm w zamówieniach - konflikt interesów
• opis przedmiotu zamówienia
• tajemnica przedsiębiorstwa
• aspekty społeczne
• warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia; kiedy przewyższają, wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia?
• kryteria oceny ofert
• terminy na złożenie oferty
• wyjaśnienie rażąco niskiej ceny
• wybór najkorzystniejszej oferty
• przypadki, kiedy Beneficjent może odstąpić od stosowania zasady konkurencyjności
7)  Baza konkurencyjności w praktyce 
• elektronizacja postępowania w bazie konkurencyjności

• upublicznienie zapytania ofertowego - baza konkurencyjności
• zasada konkurencyjności - elementy zapytania ofertowego oraz warunki jego zmiany
• pytania i wyjaśnienia
• badanie i ocena oraz wybór oferty najkorzystniejszej - oferta ważna i nieważna
• publikowanie rozstrzygnięcia
8) Umowa i jej zmiany
• forma i treść umowy z wykonawcą
• zmiana umowy - istotność zmiany umowy i przesłanki do zmiany umowy
9) Dokumentowanie postępowania – protokół z wyboru
• elementy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia i formy udostępniania
• obowiązki informacyjne o wyniku postępowania
10) Przykłady nieprawidłowości i uchybień z przeprowadzonych kontroli zamówień
w projektach unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej obecnej na lata 2014-2020
.
11) Podsumowanie szkolenia - sesja pytań i odpowiedzi
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów zamówień publicznych, pracownicy merytorycznie przygotowujący postępowanie o udzielania zmówienia publicznego, pracownicy odpowiedzialni za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2005 roku związany z administracją publiczną – obecnie pracownik kontroli realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE i zamówień publicznych.  Doradca i ekspert w jednostkach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp. Od 16 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych oraz kontroli projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Wieloletni praktyk w przygotowaniu dokumentacji przetargowych i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP oraz zapytań ofertowych realizowanych w ramach środków UE. Ukończył Studia Podyplomowe: Prawo zamówień publicznych, Audyt i kontrola wewnętrzna oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy europejskich. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 490 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20.03 cena 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 7 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.