Najbliższe spotkanie


Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
18 marca 2022 r.

Plany działania w kontekście zapewniania dostępności. Aktualizacja, wnioski na przyszłość. Dobre praktyki dotyczące zastosowania praktycznych sposobów, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności architektonicznej i komunikacyjnej. Wskazanie najczęstszych problemów, wynikających z doświadczeń audytowych i przedstawienie propozycji rozwiązań. 

  • Podczas najbliższej sesji Forum będziemy rozmawiać o rozwiązaniach, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności  architektonicznej i komunikacyjnej.
  • Prowadzący omówią najczęstsze problemy, wynikające z ich doświadczeń audytowych i wskażą propozycje rozwiązań.
  • Następnie zostanie przedstawiona problematyka aktualizacji planów dostępności i wyzwań, jakie stoją przed koordynatorami w związku z nimi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program spotkania:

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.45 – 12.45 Dobre praktyki dotyczące zastosowania praktycznych sposobów, mających na celu poprawę dostępności w jednostce, w szczególności dostępności  architektonicznej i komunikacyjnej. Wskazanie najczęstszych problemów, wynikających  z doświadczeń audytowych i przedstawienie propozycji rozwiązań.

1. Pętla indukcyjna i jej zastosowanie.
2. Elementy publikacji informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia wraz z przykładami.
3. Tłumacz PJM - online czy stacjonarnie?
4. Dostępne dokumenty - na co zwracać szczególną uwagę?
5. Omówienie uwarunkowań prawnych w zakresie dostępności architektonicznej wraz ze wskazaniem dodatkowych opracowań dotyczących projektowania uniwersalnego.
6. Parametry użytkowników i dopasowanie przestrzeni.
7. Omówienie na podstawie przykładów (głównie zdjęcia) minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej wg art. 6 pt. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczącymi:
• wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych,
• instalacji i urządzeń lub zastosowanych środków technicznych oraz rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
• informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
• wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.,
• ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa (w trakcie wystąpienia).

Prowadzący: Trener szkolący przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnościami ,prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Od 2012r. przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, ciała konsultacyjno-doradczego Prezydenta Miasta Poznania. Od 2006r. zaangażowany w organizację dostępnych wydarzeń kulturalnych, Ekspert ds. dostępności w ramach projektów „Dostępna kultura” oraz „Sport Dostępny” w Poznaniu. Współautor „Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań́ na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020. Jako ekspert ds. dostępności współpracował m.in. z NIK.
Prowadzący: Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej, posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Procesy inwestycyjne, zagadnienia projektowe i wykonawcze miała możliwość poznawać „od kuchni” pracując w charakterze inżyniera budowy, architekta i konsultanta do spraw budownictwa zrównoważonego. W trakcie realizacji działań doradczo-projektowych w pierwszej kolejności zwraca uwagę na dopasowanie rozwiązań do potrzeb użytkowników. Obszar jej zawodowych zainteresowań związany jest przede wszystkim z budynkami i przestrzeniami dostępnymi, zdrowymi i stworzonymi w sposób odpowiedzialny względem środowiska naturalnego. 

12.45 – 14.00 Plany działania w kontekście zapewniania dostępności. Aktualizacja, dobre praktyki, wnioski na przyszłość. 

1. Zadania koordynatora związane z aktualizacją planu.
2. Przedstawienie zależności dotyczących planu działania w jednostkach i jednostkach podległych. 
3. Omówienie przykładowych zarządzeń, autodiagnozy oraz planu działania w zakresie dostępności. Zwrócenie uwagi na kwestie problemowe.
4. Powiązanie budżetu z planem działania.
5. Wskazanie zakresu odpowiedzialności podmiotów za nieprawidłowości.

Prowadzący: Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przeprowadzająca audyty dostępności. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.