Co roku wraz ze zbliżającym się tzw. „sezonem grzewczym” powraca problematyka rozliczenia ciepła i ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Dotyczą one zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych. Spółdzielnia lub wspólnota musi zaplanować ile środków należy pobrać od użytkowników lokali aby w okresie sprawozdawczym móc pokryć koszty zakupu mediów. Co ważne, koszty te należy rozliczyć całkowicie z użytkownikami lokali, nie generując przy tym ani nadwyżki ani deficytu.

Art. 45a ustawy Prawo energetyczne stanowi, że wysokość opłat pobieranych od osób zamieszkujących bądź użytkujących lokale powinna być ustalona w taki sposób, żeby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej bądź ciepła. W sytuacji, gdy wyłącznym odbiorcą jest właściciel bądź zarządca budynku, staje się on osobą odpowiedzialną za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu energii. Jest on również odpowiedzialny za zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń kosztów. W momencie, gdy miejsce zainstalowania tego układu jest wspólne (dla dwóch lub więcej budynków bądź lokali), właściciel bądź zarządca jest zobowiązany do wyposażenia:

  • budynków i grup lokali w ciepłomierze,
  • lokali:
    • w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania,
    • w wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej

Co istotne, o ile jest to opłacalne i techniczne wykonalne, ciepłomierze i wodomierze instalowane w lokalach winny posiadać funkcję zdalnego odczytu. Co należy uwzględnić przy ocenie technicznej wykonalności i opłacalności? Przede wszystkim możliwość jednopunktowego doprowadzania ciepła do lokali oraz możliwość regulacji dostarczonego ciepła przez zawory na grzejnikach usytuowanych w lokalach. Istotnym aspektem jest również korzystanie z węzłów umożliwiających zminimalizowanie strat ciepła wynikających z transportu nośnika zewnętrzną instalacją odbiorczą, zakres termomodernizacji budynku oraz koszty montażu i obsługi ciepłomierzy lub podzielników.

Oprócz wykonania powyższej oceny, na właścicielu bądź zarządcy budynku spoczywa odpowiedzialność za dokonanie wyboru metody rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale. Koszty te można podzielić na 3 najważniejsze grupy:

  • ogrzewanie,
  • przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
  • koszty stałe.

Obliczenie kosztów poszczególnych grup determinowane jest przez różnorodne czynniki, takie jak np. powierzchnia lokali, kubatura, wskazania wodomierzy. Wprowadzenie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła ma na celu ujednolicenie metody obliczeń.

W związku z ustalaniem kosztów rozliczenia ciepła i ciepłej wody przed właścicielem bądź zarządcą budynku stoi szereg wyzwań z tym związanych. Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy lokalu nie wyrażają zgody na jego udostępnienie? Jak policzyć koszty w momencie awarii bądź sabotażu? Kiedy rozliczenie ulega przedawnieniu?

Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź podczas szkolenia Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wielolokalowych według najnowszych przepisów Prawa Energetycznego i Rozporządzenia z grudnia 2021 r., zaplanowanego w dniu 16 listopada 2022 r.

Prowadzący, Michał Substyk, udzieli szeregu praktycznych wskazówek dotyczących metod rozliczenia ciepła i ciepłej wody, wskaże na niuanse prawne z tym związane oraz obowiązki, jakie ciążą na właścicielu bądź zarządcy budynku. Będzie to już kolejna edycja szkolenia cieszącego się za każdym razem dużym zainteresowaniem.

Wszelkie szczegóły dotyczące jego realizacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/nieruchomosci-zagospodarowanie-przestrzenne-budownictwo/rozliczanie-ciepla-i-cieplej-wody-w-budynkach-wielolokalowych-wedlug-najnowszych-przepisow-prawa-energetycznego-i-r-2/43005

Zapraszamy!