W debacie publicznej dotyczącej kryzysu w gospodarce odpadami komunalnymi coraz częściej pojawia się hasło napisania od nowa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak idea ta nie została dotychczas wypełniona konkretną treścią. Co więcej wydaje się, że wobec nieokreślonych jeszcze granic odpowiedzialności producentów za wprowadzane do obrotu opakowania można dziś jedynie wstępnie wskazać kwestie, które wymagają przesądzenia na samym początku prac nad ewentualną nową ustawą.

Centrum Ekspertyzy Lokalnej (CEL FRDL) prezentuje opinię pt. „Którędy do ładu śmieciowego w gminach?” Autorem jest Maciej Kiełbus, doświadczony doradca prawny wielu JST.

Nr opinii: 2/2021